ПРСР

сега разглеждате по етикет

 
 

Ограничава се финансирането на проекти за къщи за гости в селските райони

Земеделският министър Десислава Танева обяви, че вече се въвеждат строги ограничения за финансирането на къщи за гости в селски общини. Досега изграждането на подобни семейни места за настаняване беше финансирано по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Прочети още

Подмярка 6.2. ще насърчава стартирането на неземеделски бизнес в селските райони

Мярката, която ще финансира стартирането на собствен бизнес в селски райони, се именува Подмярка 6.2. Стартова помощ за неселскостопански дейности в селските райони. Тя ще предоставя подпомагане за стартиране на нови неземеделски дейности в селските райони. Дейностите трябва да са нови за предприятието или лицето, което получава подпомагането.

Прочети още

Програма за финансиране на строителство и обновяване на къщи за гости – Подмярка 6.4.

В статията ще предоставим някои разяснения и ще обобщим информацията относно финансирането на проекти по програма „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – Подмярка 6.4. (2014-2020 г.).

Прочети още

Проектонаредба за културното и природно наследство в селата по новата ПРСР

Министерството на земеделието и храните публикува проект на Наредба за прилагане на подмярката за храмовете7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от новата ПРСР.

Прочети още

Мярка 7.5 от ПРСР ще подкрепя проекти за туристическа инфраструктура

Мярка 7.5 от ПРСР ще подкрепя проекти за туристическа инфраструктура и отдих в селските райони. Развитието на туризма в селски райони, особено в по-отдалечените периферни, крайгранични и планински общини, в които има уникални туристически ресурси следва да се обвърже с националните и европейски културни и туристически маршрути и с развитите туристически зони, за да получат шанс за адекватно експониране и популяризиране на ценностите в малките общини.

Прочети още

Мярка 6.2 от ПРСР ще е за малки проекти до 25 хил. евро в неземеделски дейности в селата

Мярка 6.2 от ПРСР ще е за малки проекти в неземеделски дейности и финансиране до 25 000 евро. Подкрепата за стартиране на нови неземеделски дейности е насочена към развитието на предприемачеството и насърчаване на разнообразяването на икономиката в селските райони чрез увеличаване на броя на микропредприятията в неземеделския сектор, разкриване на нови и запазване на съществуващи работни места, разширяване и подобряване на услугите за населението, интегриране на туристическия сектор в селските райони, насърчаване на съхранението и развитието на традиционни дейности за селските райони.

Прочети още

До 75% субсидиране ще има за неземеделски дейности по ПРСР 2014-2020

Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности е от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони. Насърчаването на инвестициите в тях ще има положителен ефект върху заетостта и ще предостави нови икономически възможности пред земеделските производители, микропредприятията и занаятчиите, развиващи дейност в селски райони. Вижте по-долу за какво се предоставя подпомагане.

Прочети още

Мярка 6.1- Млад фермер е шанс за хиляди да направят първи крачки с бизнес на село

От Националната служба за съвети в земеделието заявиха, че ще изготвят безплатно проектите на младите фермери, а преди стартирането на приема могат да окажат пълно съдействие за предпроектно консултиране и съвети.

Прочети още

Ясни са датите за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020)

Вече са ясни  датите за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020). Проекти по Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ ще се приемат от 29 юни до 2 август.

Прочети още

Инвестиционни проекти за селски туризъм по мярка 6.4 се очаква да се приемат от 2016 г.

Инвестиционни проекти за селски туризъм и услуги в селата по мярка 6.4 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020) се очаква да се приемат от 2016 г. Преди да бъде отворен прием по мярка 6.4, се очаква МЗХ първо да отвори „прозорците“ по мерките 6.1 – Млад фермер и 4.2 – Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопанска продукция.

Прочети още