Покани за Общо събрание

26.11.2020 г.

Линк към оригиналния документ

Управителният съвет на сдружение „Асоциация на къщите за гости в България” на основание чл. 26 от устава на сдружението свиква Общо събрание на членовете му, което ще се състои на 14.12.2020 г. от 13:00 ч. Събранието ще се проведе онлайн, като всеки желаещ да вземе участие в него следва да заяви писмено своя интерес на имейл адрес: info@akgb.bg или чрез обаждане на телефонен номер 0879 699 821. Подробности за начина на достъп до онлайн събитието ще бъдат изпратени в деня на срещата на всички заинтересовани лица.

Дневният ред на събитието включва следните точки:

 1. Отчет за дейността на сдружението
 2. Приемане на годишния счетоводен отчет на сдружението за 2019 г.
 3. Обсъждане на предложение за приемане на нов устав
 4. Избиране на нов Управителен съвет
 5. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава на сдружението, събранието ще се проведе на същия ден от 14:00 ч. по същия начин и при същия дневен ред.

ВЕРОНИКА КЪНЕВА

Председател на Управителния съвет на Сдружение
„Асоциация на къщите за гости в България”


20.05.2019 г.

Линк към оригиналния документ

Управителният съвет на Сдружение „Асоциация на къщите за гости в България” на основание чл. 26 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се състои на 26.06.2019 г. от 17 часа на адреса на сдружението: гр. Калофер ул.”Васил Левски” № 18, при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността на сдружението
 2. Приемане на годишния счетоводен отчет на сдружението за 2018 г.
 3. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава на сдружението, събранието ще се проведе същия ден от 18 ч. на същото място и при същия дневен ред.

ВЕРОНИКА КЪНЕВА

Председател на Управителния съвет на Сдружение
„Асоциация на къщите за гости в България”


29.03.2018 г.

Линк към оригиналния документ

Управителният съвет на Сдружение „Асоциация на къщите за гости в България”  на основание чл. 26 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се състои на 16.04.2018 г. от 17 ч. на адреса на сдружението:  гр. Калофер ул.”Васил Левски” № 18, при следния дневен ред:

 1. Изменение на чл.33 от устава на сдружението: Проект за решение: ОС изменя чл.33 от устава на Сдружение „Асоциация на къщите за гости в България”, както следва: Управителният съвет се състои от петима членове и се избира от общото събрание за срок от пет години.“
 2. Избор на допълнителни членове на управителния съвет заедно с досегашните: Проект за решение: ОС избира за членове на Управителния съвет на сдружението: Лиляна Георгиева Куцарова и Антоанета Иванова Киякова, които да управляват сдружението заедно с досегашния управителен съвет, с мандат-мандата на досегашния управителен съвет.
 3. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава на сдружението, събранието ще се проведе същия ден от 18 ч. на същото  място и при същия дневен ред.

ВЕРОНИКА КЪНЕВА

Председател на Управителния съвет на  Сдружение „Асоциация на къщите за гости в България”

към РАЗДЕЛ: ЦЕЛИ И ПОЛЗИ


към РАЗДЕЛ: ПРОЕКТИ


към РАЗДЕЛ: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И ЕКИП


към РАЗДЕЛ: ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ


АКГБ - monochrome