Покани за Общо събрание

20.05.2019 г.

Линк към оригиналния документ

Управителният съвет на Сдружение „Асоциация на къщите за гости в България” на основание чл. 26 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се състои на 26.06.2019 г. от 17 часа на адреса на сдружението: гр. Калофер ул.”Васил Левски” № 18, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на сдружението
  2. Приемане на годишния счетоводен отчет на сдружението за 2018 г.
  3. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава на сдружението, събранието ще се проведе същия ден от 18 ч. на същото място и при същия дневен ред.

ВЕРОНИКА КЪНЕВА

Председател на Управителния съвет на Сдружение
„Асоциация на къщите за гости в България”


29.03.2018 г.

Линк към оригиналния документ

Управителният съвет на Сдружение „Асоциация на къщите за гости в България”  на основание чл. 26 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се състои на 16.04.2018 г. от 17 ч. на адреса на сдружението:  гр. Калофер ул.”Васил Левски” № 18, при следния дневен ред:

  1. Изменение на чл.33 от устава на сдружението: Проект за решение: ОС изменя чл.33 от устава на Сдружение „Асоциация на къщите за гости в България”, както следва: Управителният съвет се състои от петима членове и се избира от общото събрание за срок от пет години.“
  2. Избор на допълнителни членове на управителния съвет заедно с досегашните: Проект за решение: ОС избира за членове на Управителния съвет на сдружението: Лиляна Георгиева Куцарова и Антоанета Иванова Киякова, които да управляват сдружението заедно с досегашния управителен съвет, с мандат-мандата на досегашния управителен съвет.
  3. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава на сдружението, събранието ще се проведе същия ден от 18 ч. на същото  място и при същия дневен ред.

ВЕРОНИКА КЪНЕВА

Председател на Управителния съвет на  Сдружение „Асоциация на къщите за гости в България”

към РАЗДЕЛ: ЦЕЛИ И ПОЛЗИ


към РАЗДЕЛ: ПРОЕКТИ


към РАЗДЕЛ: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И ЕКИП


към РАЗДЕЛ: ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ


АКГБ - monochrome