Проектонаредба за културното и природно наследство в селата по новата ПРСР

Министерството на земеделието и храните публикува проект на Наредба за прилагане на подмярката за храмовете7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от новата ПРСР.

Цели на подмярката и допустими дейности:

Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от ПРСР има за цел да повиши качеството на живот и да запази културната идентичност и традиции в селските райони. По подмярката ще се подпомагат проекти, които допринасят за постигане на целта ѝ.

По подмярката се предоставя финансова помощ за следните допустимите за подпомагане дейности – възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

Допустими за подпомагане кандидати и териториален обхват:

Подпомагат се проекти, представени от местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон.

По подмярката се подпомагат проекти, които се осъществяват на територията на общините от селските райони на Република България, посочени в приложение № 3 към проекта на наредба.

Финансови условия:

Финансовата помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи и 75% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи.

Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат, е левовата равностойност на 1 000 000 евро, а максималният размер на общите допустими разходи за един проект не може да надхвърля левовата равностойност на 400 000 евро.

Приоритет по мярката се предоставя за:

 1. Брой население, което ще се възползва от допустимите дейности;
 2. Проекти с включени инвестиции според културната и обществена значимост на обекта.

Критериите за подбор и тяхната тежест ще бъдат определени от Комитета за наблюдение на ПРСР на заседание, което ще се проведе през месец февруари 2016 г.

Разпоредбите на проекта на наредба се основават на подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от ПРСР и на разпоредбите на правото на ЕС. В проекта на наредба са включени и разпоредби, гарантиращи предоставяне на финансова помощ за обосновани разходи, и минимизиращи риска от създаване на изкуствени условия за заобикаляне на правилата.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата:

Проектът не предвижда разходването на допълнителни средства от бюджета на Министерство на земеделието и храните. Финансовите средства ще бъдат предвидени в сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

Източник: Асоциация на българските села (АБС)

2 коментара to Проектонаредба за културното и природно наследство в селата по новата ПРСР

 1. Гергана Иванова каза:

  В село Могила до Каспичан има останки от скален манастир. В селото се говори, че там е имало училище, ръководено от Паисий Хилендарски, автор на История славянобългарска! Мястото е много на високо и е трудно достъпно. Възможно ли е да се направят стълби и да стане достъпно за посещение от желаещи?

  В селото има и църква „Константин и Елена“ нуждаеща се от ремонт на покрива.

  Самото село има 350 жители, с доста млади хора, който работят в завода в Каспичан.
  Може ли да се помогне на хората там, за да останат да живеят там?
  В селото има 3 къщи за гости и е изходен пункт за туристически маршрути.
  Ще се радвам ако ми отговорите.
  С уважение
  Г.Георгиева 28г.
  Жител на село Могила

  • Администратор каза:

   Съществуват различни начини, по които може да се търси финансиране за възстановяването на обекти с културно-историческа стойност. Единият от вариантите е да отправите запитване към Министерство на културата и Министерство на туризма. Запознайте ги с наличните обекти, които се нуждаят от реставрация.

   Разчитането на помощ от държавата обаче е много дълъг и тромав процес, като не се знае дали въобще ще се стигне до отпускане на средства. Препоръчваме Ви да използвате активно възможностите по европейските програми, които финансират възстановяването и създаването на туристически забележителности. В това направление има достатъчно успешни примери.

   За целта трябва да подготвите проект, с който да кандидатствате. Най-добре е това да стане със съдействието на местната власт в лицето на кмета на селото. Подходяща програма, по която може да кандидатствате, е посочената по-горе в статията – Програма за развитие на селските райони, подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“.

   Проучете внимателно изискванията на програмата и започнете с писането на проект. Пожелаваме Ви успех и вземете инициативността във Ваши ръце. Жителите на селото и кметът сте хората, които може да доведете до успешен край това начинание!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.