Подмярка 6.2. ще насърчава стартирането на неземеделски бизнес в селските райони

Мярката, която ще финансира стартирането на собствен бизнес в селски райони, се именува Подмярка 6.2. Стартова помощ за неселскостопански дейности в селските райони. Тя ще предоставя подпомагане за стартиране на нови неземеделски дейности в селските райони. Дейностите трябва да са нови за предприятието или лицето, което получава подпомагането.

Както личи от името, мярката ще се прилага САМО в общини, в които най-голямото населено място НЕ надвишава 30 000 души население (вж. списъка). Изключени от програмата ще са населени места с развит масов туризъм и курортните комплекси в селските райони (вж. списъка).

Подкрепата за стартиране на нови неземеделски дейности е насочена към развитието на предприемачеството и насърчаване на разнообразяването на икономиката в селските райони. Целта е да се увеличи броят на микропредприятията (до 9 души персонал) в неземеделския сектор, да се разкрият нови и да се запазят съществуващите работни места. Програмата ще съдейства за разширяване и подобряване на услугите за населението, интегриране на туристическия сектор в селските райони, насърчаване на съхранението и развитието на традиционни дейности за селските райони.

Допустими дейности за кандидатстване:

 • Дейности за развитие на туризъм – изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги;
 • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности;
 • Производство или продажба на продукти (с изключение на тези, включени в Приложение 1 от Договора на ЕС);
 • Развитие на услуги във всички сектори (например грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности, фризьорство и козметични услуги, услуги базирани на ИТ и др.);
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление.

Важно е да се отбележи, че на подкрепа подлежат САМО микропредприятия (фирми до 9 души персонал -ЕТ, ЕООД, ООД и т.н.). Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

Очаква се приоритет да получат следните дейности:

 • Дейности за развитие на занаяти, социални и здравни услуги;
 • Подпомагането ще се фокусира върху най-бедните райони (Северозападен и Северен централен район);
 • Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и други алтернативни форми на туризъм;
 • Кандидати, регистрирани като тютюнопроизводители;
 • Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (например компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии);
 • Създаване на заетост.

Размер на финансирането

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя под формата на фиксирано плащане, което не надвишава 25 000 евро.

Подпомагането се извършва чрез две плащания, представляващи първо плащане в размер на 15 000 евро – до 3 месеца от сключване на договор, и второ плащане при коректно изпълнение на бизнес плана, но не по-късно от петата година.

Второто плащане, в размер на 10 000 евро, се извършва, ако кандидатът коректно е изпълнил бизнес плана и е създадено най-малко едно работно място (включително самонаемане).

Допустимо е комбинирано кандидатстване по подмярки 6.1. и 6.4. При интегрирани проекти заявлението се проверява за съответствие с критериите за допустимост и подбор на двете подмерки.

Очакванията са мярката да стартира през второто тримесечие на 2016 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.