Дискусии

В тази секция можете да задавате Вашите въпроси към Асоциацията и към останалите членове. На всички пълноправни членове, които зададат въпрос, се гарантира експертен отговор от Асоциацията. Останалите членове с по-нисък абонамент могат да разчитат единствено на отговор от другите членове.

Въпросите се задават, след като напишете коментар в полето по-долу. Администраторите на сайта ще обработят Вашето запитване и ще го публикуват самостоятелно на тази страница.

Въпроси и отговори

Въпрос 1

 • Здравейте, искам да попитам дали е задължително да съм юридическо лице, за да отдавам стаи под наем в моята къща? Благодаря за отговора. /Д. Иванов
 • Отговор: Не е задължително. Според Закона за туризма, хотелиерство в стаи за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, когато те са част от обитаваното от него жилище. /АКГБ

Въпрос 2

 • Здравейте, каква е възможната категоризация на къщите за гости и по какво се различават отделните категории? /С. Илиева
 • Отговор: Къщите за гости могат да бъдат категоризирани с една, две или три звезди. Основните разлики са в големината на стаите, разположението на санитарния възел, архитектурен план и изглед на фасадата, мебелировка, вид на матраците и предлагано спално бельо и др. Повече подробности можете да научите в Наредбата за категоризиране на средствата за подслон. /АКГБ

Въпрос 3

 • Здравейте, кой определя категорията на къщите и стаите за гости? /В. Павлов
 • Отговор: Всички категории на къщите за гости и стаите за гости се определят от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Общинската експертна комисия по категоризиране на туристическите обекти (ОЕККТО). /АКГБ

Въпрос 4

 • Здравейте, как и къде собствениците на места за настаняване трябва да отчитат реализираните нощувки. Какъв е размерът на начислявания данък? /К. Маринкова
 • Отговор (* заб. този отговор е бил актуален допреди влизането в сила на системата ЕСТИ през есента на 2019 г. Регистърът на настанените туристи е заменен от системата ЕСТИ, чрез която данните се подават вече онлайн!): Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки. Образец на регистъра се утвърждава от министъра на туризма и се публикува на интернет страницата на Министерството на туризма (линк). Собствениците на обекти за настаняване са длъжни ежемесечно да подават информация в съответната община за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация. Образецът на справката-декларация се утвърждава от министъра на туризма и се публикува на интернет страницата на Министерството на туризма (линк). Те се подават в съответната община по електронен път. За броя на реализираните нощувки, посочени в справката-декларация, се дължи туристически данък при условията и по реда на Закона за местните данъци и такси, т.е. размерът на таксите варира според общината и според категоризацията на обекта. За по-пълна информация проверете във Вашата община. /АКГБ

Задайте Вашия въпрос в полето за коментар по-долу.

43 коментара to Дискусии

 1. София Крумова каза:

  Здравейте, в Закона за туризма – чл.116, ал.1 е регламентирано, че лицата, извършващи хотелиерство са длъжни ежемесечно да подават информация в съответната община за броя на реализираните нощувки чрез справка -декларация.
  Не е уточнено как се процедира при наличие на нула нощувки за съответния месец???

  • Администратор каза:

   Здравейте, чл.116, ал.3 от Закона за туризма постановява, че лицата, извършващи хотелиерство, са „длъжни ежемесечно да подават информация в съответната община за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация“. Това се отнася и за месеците, когато нямате туристи – в този случай просто не заплащате данък. Ако пропуснете да подадете ежемесечната справка-декларация в съответната община, то може да понесете глоба. Според чл.213, ал.3 тя е в размер на 500 лв. за собственика или 3000 лв. за едноличните търговци и юридическите лица.
   Надяваме се отговора ни да Ви беше полезен.

 2. Георги Иванов каза:

  Здравейте, собственик съм на къща за гости, която е категоризирана през 2006г. През 2012г. направихме промяна на фирмата, стопанисваща обекта.
  Наскоро получих писмо от общината за прекатегоризация.
  Следва ли да подавам докуметни за прекатегоризиране след като имам промяна в обстоятелствата през 2012г.?

  • Администратор каза:

   Здравейте, изискването за прекатегоризация няма нищо общо с промяната на обстоятелствата на Вашата фирма. Всички собственици на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, които са категоризирани през 2006 и 2007 г., са длъжни да направят прекатегоризация на обектите си през 2015 г. Това е записано в параграф 5, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за туризма (обн. в ДВ бр. 30 от 26.03.2013 г.). По-долу публикуваме пълния график, посочен в закона.

   Подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти … се извършва както следва:
   1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. – през 2014 г.;
   2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. – през 2015 г.;
   3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. – през 2016 г.;
   4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. – през 2017 г.;
   5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. – през 2018 г.;
   6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. – през 2019 г.

 3. Тодора Шаламанова каза:

  Здравейте, къщата ми разполага с минерален басейн, може ли да ми дадете повече информация за сертификата по наредбата на Министерството на туризма относно надписа СПА?

  • Администратор каза:

   Здравейте, във връзка с наименованието СПА сме публикували кратка новина в нашата секция Актуално (линк). Можете да се запознаете и с цялата наредба на Министерство на туризма, която е публикувана в Държавен вестник, това е линкът към нея: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=100774. Поздрави!

 4. Vardev57OOD каза:

  Здравейте, във връзка с въвеждането на новия регламент за Защита на личните данни ,може ли някой колега да сподели какъв е набора от документи,които са необходими според новите изисквания. Благодаря предварително.

  • Администратор каза:

   Във връзка с предстоящото влизане в сила (от 25 май 2018 г.) на новия европейски регламент за защита на личните данни (GDPR) се очаква съвсем скоро да бъде приет Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (ЗИДЗЗЛД), който да уреди аспекти от новата европейска правна рамка, които е допустимо да бъдат регламентирани на национално ниво. Проектът на ЗИДЗЗЛД в момента е в съгласувателна процедура в рамките на работните групи към Съвета по Европейски Въпроси, която се провежда от Министерството на вътрешните работи и предстои стартирането на обществена консултация. Накратко, след приемането на новия закон ще има нужната конкретика по отношение на прилагането на Регламента за личните данни. На нашия сайт – в секция Новини, ще публикуваме материали, свързани с темата.

  • Павлина Братанова каза:

   мОЖЕ ЛИ ДА ИЗНЕСА ИМЕНАТА НА ЖИВУЩИТЕ НА ТАБЛО ВЪВ ВХОДА С ЦЕЛ РАЗПЛАЩАНЕ РАЗХОДИТЕ НА ес?иМА ЛИ ТАКАВА ЗАКОННА ЗАБРАНА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ – ИМЕНАТА?

  • Администратор каза:

   Изнасянето на лични данни на съседите може да попадне под ударите на Общия регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR), поради това вместо пълните имена може да изпишете само фамилия и апартамент. Това е предположение, не сме юристи.

 5. Красимира Димитрова каза:

  Здравейте. В връзка с настъпилите промени в закона за туризма,можели малко повече яснота как ще регистрираме туристите в къща за гости? Трябва да имаме компютър, интернет съответно и програма ли в която се регистрират? От кога влиза в сила?
  Благодаря.

  • Администратор каза:

   Здравейте, във връзка с новите изменения на Закона за туризма от 04.05.2018 г. Вие можете да водите регистър на настанените туристи по един от следните три начина: 1) чрез публично уеб-базирано приложение за онлайн достъп, 2) чрез собствена информационна система, отговаряща на изискванията на Закона и 3) на хартиен носител по образец, публикуван на интернет страницата на Министерство на туризма.
   Така че отговорът на Вашия въпрос е, че не са задължителни компютър, интернет и програма, стига да разполагате с необходимите бланки за попълване. Естествено наличието на компютър и печатащо устройство прави попълването на нужната информация по-лесно.
   Освен водене на регистър обаче следва да се подават данни (брой туристи, дата на пристигане и дата на заминаване за граждани на ЕС, а за чужденците и идентификационни данни) в Единната система за туристическа информация на Министерство на туризма. Данните се въвеждат ежедневно чрез публично достъпен уеб интерфейс и наличие на интернет. Ако се намирате в отдалечен район без такава свързаност, вписването се извършва веднъж седмично.

 6. Gergana Cvetanova каза:

  Здравейте, искам да регистрирам къща в която се живее – като стаи за гости (4-5бр). След доста ровене, не успях да намеря отговори на няколко въпроса (или не ми станаха ясни).
  1.След като не е задължително да се регистрирам като търговец по смисъла на Търговския закон и няма да имам касов апарат,какъв документ трябва да издам за извършено плащане?
  2.В образеца.който намерих, че се попълва „Образец на Регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по чл. 116, ал. 2“ – как оперира обекта с Личните данни, които се налага да събират?
  3. Къщата се стопанисва от възрастна жена, която не може да борави с компютър – как може да се осъществи следното нещо – „Освен водене на регистър обаче следва да се подават данни (брой туристи, дата на пристигане и дата на заминаване за граждани на ЕС, а за чужденците и идентификационни данни) в Единната система за туристическа информация на Министерство на туризма. Данните се въвеждат ежедневно чрез публично достъпен уеб интерфейс и наличие на интернет. Ако се намирате в отдалечен район без такава свързаност, вписването се извършва веднъж седмично.“
  Пише, че ЕСТИ ще стартира май месец. – означва ли, че всяка седмица някой трябва да въвежда данните, които тя е събрала през изминалата седмица?
  Извинявам се за дългото писание и се надявам да ми отговорите.
  Благодаря

  • Администратор каза:

   Здравейте, отговор на повечето от Вашите въпроси ще ви дадат в стопанския отдел на общината, в която ще регистрирате Вашия обект за настаняване. Там също така се плащат местните туристически такси /на база брой настанени туристи на вечер/ през съответния месец. За всяка община таксата е различна. Ще се опитаме да ви отговорим накратко на зададените въпроси:
   1. Не е задължително да се регистрирате като търговец по Търговския закон, за да настанявате туристи. За целта обаче ще плащате годишен патентен данък – това е подходяща форма за пенсионери, както е във вашия случай. Според нас наличие на касов апарат е задължително щом приемате плащане в брой, но най-добре се консултирайте със счетоводител. Касов апарат не Ви е нужен, ако всички плащания постъпват по електронен път (банкова сметка, микросметка в Ипей).
   2. До месец май 2018 г. лицата, които обработваха лични данни на туристите, трябваше да се регистрират като администратори на лични данни. Вече това задължение не съществува, тъй като влезе в сила Общият регламент на ЕС за защита на личните данни (GDPR) – трябва да се запознаете с него и да прилагате неговите изисквания. Вижте нашите две статии по темата: http://www.akgb.bg/?p=2582 и http://www.akgb.bg/?p=2590.
   3. Множество къщи за гости ще имат подобен проблем като описания от вас. Министерство на туризма е отговорната институция, която може да дава разяснения и да прави промени в тези изисквания. За момента няма предвидени други изключения. Във вашия случай един съвет: трето лице, което работи с интернет, да помага на възрастната жена с въвеждането на данните. При самото докладване на данните за настанените туристи (напр. по телефон между лицата) също съблюдавайте изискванията на Регламент GDPR за защита на личните данни.
   Надявам се Ви бяхме полезни с нашите отговори!

  • Gergana Cvetanova каза:

   Благодаряв Ви за бързите отговори. Ще прегледам нещата за – защита на личните данни (GDPR)
   Поздрави

 7. В съседния апартамент където живея в София, собственичката живее във Виена, а иска апартамента до мен да го дава под наем на хотелски начала, как може да стане това и трябва ли всички живущи във входа да са съгласни и ако един човек не е съгласен не може да се даде като хотел, а може да се даде под наем. В апартамента никой не живее.МНОГО ЩЕ ВИ МОЛЯ ДА МИ ОТГОВОРИТЕ НА ЕМАЙЛА.

  • Администратор каза:

   Ако желаете да настанявате туристи трябва да подадете документи в общината и да ви издадат категоризация за „апартамент за гости“. Според чл. 129, ал. 2, пар. 2, подточка в) от Закона за туризма трябва да приложите следното: „документ с подписи на повече от 50 на сто от собствениците в сградата, удостоверяващ съгласието им за извършване на туристическата дейност – при категоризиране на „стаи за гости“ и „апартаменти за гости““. В Допълнителните разпоредби на закона, пар. 29, е записано още „“Апартаменти за гости“ са до 5 самостоятелни апартамента в една жилищна сграда, предоставяни на туристи за нощувка“.
   Освен това е нужно апартаментът да е записан като „жилище“ в нотариалния акт, ако е „ателие“ общината може да откаже категоризация. За дългосрочно отдаване под наем няма подобни изисквания!

 8. Здравейте, въпроса ми е, отдавам стай под наем в малко курортно селище (сезонно), плащаме патент и туристически данък към кметството за трите месеца, юни, юли, август. В този случай категоризацията задължителна ли е? От миналото лято застрашително ни заплашваха за нужната категоризация. Не намирам закон или нещо подобно, което да изисква задължителна категоризация. Икономически погледнато в моя случай стайте са ни малко и парите за категоризацията ни идват малко в повече!
  И още един въпрос тъй като аз работя на трудов договор как и мога да прехвърля правата на свекърва ми като управител, какви са и задълженията към ЗДДЛ, като споменавам че тя е на 80г. Можели да ми помогнете!
  Благодаря ви предварително.

  • Администратор каза:

   Според чл. 111. (1) от Закона за туризма: „Хотелиерство или ресторантьорство на територията на Република България се извършва само в категоризирани по този закон туристически обекти“. Т.е. всеки един туристически обект (включително стаите под наем), който развива дейност по настаняване е задължен да има категоризация. Не е възможно да плащате туристически данък, ако не сте категоризирани, защото в такъв случай не се водите на отчет никъде и подлежите на тежки санкции, ако ви направят проверка. Отчитането и плащането на туристическия данък по принцип се прави в стопанския отдел на общината, в която се намира обектът. Не ни е известно кметството да има отношение към туристическия данък. Потърсете Наредбата за определяне на размера на местните данъци във вашата община или направо се обадете в техния стопански отдел да ви консултират в какъв размер е местният туристически данък. Той е на база реализиран брой нощувки за конкретния месец. Иначе за първоначалната категоризация се плаща еднократна такса, след което само се подновява на определен брой години. Поискайте информация от стопанския отдел на общината в какъв размер е таксата.

   По отношение на втория въпрос – патентен данък се плаща, ако нямате фирма и работите като частно лице. Управител има, когато сте фирма. Фирмата не плаща патентен данък, но има данък печалба, трябва да води счетоводство, но ѝ се признават разходите за дейност. Така че, ако нямате високи разходи по-добре си останете на патентен данък, още повече щом работите сезонно. Свекърва ви няма проблем да си плаща патентен данък от нейно име, още повече че тя като пенсионер не дължи пенсионни осигуровки (дължи само здравни). Консултирайте се със счетоводител. Също така веднъж в годината ще трябва да подава годишна данъчна декларация. Патентният данък се плаща въз основа на доходите от дейност, посочени в тази декларация. Освен това доходите от дейност трябва да са от имот, който е категоризиран като туристически обект – т.е. не е възможно да плащате патентен данък, ако нямате категоризация.

 9. Благодаря Ви много за бързия и изчерпателен отговор.
  Поздрави.

 10. Пенка Тодорова каза:

  Здравейте, какво трябва да направя, за да мога да отдавам апартамента си за нощувки – къде трябва да се регистрирам, на кого трябва да се отчитам? Живея в жилищна кооперация, трябва ли да имам разрешение за това от собствениците на останалите апартаменти?

  • Администратор каза:

   По-нагоре в коментарите може да видите отговор на подобен на вашия въпрос, касаещ апартамент за гости

 11. Йорданка Стоева каза:

  Здравейте, имам наследена къща от родителите ми. Може ли да я давам под наем без да съм регистрирана по закона за туризма, ако наема е 100,00 лв. месечно?
  Трябва ли да подавам данъчна деклария къв НАП?
  Ако къщата е прехвърлена на внучката, която е непълнолетна трябва ли пълномощно от родителите й?
  Не съм наясно с новия закон затова се обръщам към Вас.

  • Администратор каза:

   Обекти за настаняване, които подлежат на категоризация по Закона за туризма, са тези, които извършват краткосрочно настаняване на туристи. Ако вие извършвате такава дейност трябва да се категоризирате, за целта се обърнете към стопанския отдел на вашата община, където се плащат данъците. Ако обаче отдавате къщата си под наем, т.е. имате дългосрочни наематели, тогава не се нуждаете от категоризация, а от договор за наем. Независимо каква дейност обаче извършвате, вие дължите данъци върху приходите и трябва да попълвате годишна данъчна декларация към НАП. При приходи от наем се плаща авансов данък, а при доходи от нощувки на туристи се заплаща местен данък в съответната община в допълнение към подоходния данък към НАП.
   Внучката щом е непълнолетна, значи тя не може да е материално-отговорно лице. Някой пълнолетен трябва да извършва стопанска дейност с къщата, но това трябва да е уредено с договор и родителите предполагам трябва да разрешат. За подобен юридически въпрос се обърнете към адвокат.

 12. Йорданка Стоева каза:

  Благодаря Ви за отговоряа.

 13. Здравейте!
  От две години имаме стаи за гости една звезда. Сега решихме да регистрираме фирма и подадохме заявление в общината за промяна в обстоятелствата – промяна на лицето извършващо дейност в обекта.
  Приложихме желаните документи и платихме таксата от 150 лв. От общината ни се обадиха по телефона и ни обясниха, че е необходимо да върнем с приемно-предавателен протокол удостоверението ни за регистрация (нашето е валидно до 2022г.), да ни дадат временно такова и да дойдат отново на проверка, и да ни издадат ново удостоверение със срок 5 години.
  Нашите юристи пуснаха процедура в Апис и в ЗТ и Наредбата никъде не пише такъв ред – пише „при промяна на лицето, извършващо дейност в обекта категорията се запазва“.
  Какво е най-разумно да сторим в такъв случай?
  Благодаря Ви за отговора!
  Филип

  • Администратор каза:

   Благодарим за интересния въпрос и информация! Вашият случай съвсем не е изолиран, други наши членове също докладват, че от тях е било изисквано да кандидатстват за нова категоризация със срок от 5 години в случаите, когато има промяна на лицето, извършващо дейност в категоризирания обект. В Закона за туризма (чл. 169, ал. 3) е записано, че при промяна на собствеността на категоризирания обект или извършващото дейност лице, категорията на туристическия обект се запазва. Чл. 129 постановява каква информация трябва да подаде кандидатстващото лице, част от която се отпечатва на самото удостоверение – поради това смяна на самото удостоверение е наложителна, защото има промяна в данните на самото лице. Това обаче не означава, че е задължително да се прави нова категоризация. Случаите, за които се изисква нова категоризация, са когато има промяна във вида на обекта, правени са подобрения и/или се кандидатства за по-висока категоризация.
   Да не би вие от „стаи за гости“ да преминавате в по-горната категория „къща за гости“, което да налага прекатегоризация? Другият вариант е по-прагматичен – в общината с цел да спестят време и разходи за вас идват на проверка сега, за да не повтарят същата процедура след 3 години, когато изтича срокът на сегашната ви категоризация. Без да се ангажираме с юридическо становище смятаме, че вие сте си в правото да не искате нова категоризация, а само издаване на ново удостоверение с променените данни. Масова практика обаче е да се издават нови категоризации в този случай. В допълнение, ако от общината са решили да ви направят проверка дали отговаряте на настоящата категоризация, вие не можете да им попречите, т.е. те могат да го направят на друго основание.

 14. Стефан Николов каза:

  Здравейте!
  Фирмата ни отдава апартамент чрез букинг и др. подобни сайтове но неискаме да се категорезираме.По какъв начин и форма можем да извършваме тази дейност законо без да се категорезираме?!Има ли такава законова форма и ако има моля споделете ни я!
  Благодарим ви!

  • Администратор каза:

   С гласувани в началото на декември 2019 г. промени депутатите приеха всички имоти, които се предлагат краткосрочно под наем чрез онлайн платформи, да са категоризирани по Закона за туризма или регистрирани в съответната община. Първоначалното предложение предвиждаше всички имоти да имат категоризация, но впоследствие беше смекчено. В срок от три месеца трябва да се разпише наредбата за категоризация, която ще внесе допълнителни подробности какво точно ще представлява режимът на регистрация, но той ще бъде със сигурност по-лек от този за категоризиране. Собствениците на обекти за настаняване и онлайн платформи като Booking.com и Airbnb ще бъдат задължени да се съобразят с тези поправки в закона и да не допускат обекти без категоризация или регистрация.

  • Иванка каза:

   Значи се очакват промени в наредбата. Аз отидох в началото на годината в Търговски отдел в общината и там ми казаха, че няма как да ме регистрират – просто Няма такава процедура. Преди това се бях обадила в Общинско предприятие „Туризъм“ и те ми казаха, че те само категоризират, но не регистрират – това се прави от Търговски отдел в самата община. Параграф 22. Ако не допълнят наредбата просто нямаме да имаме друг избор освен категоризирането.

  • Администратор каза:

   Промените още не са влезли в сила, така че имате време. Първо трябва да бъде разработена процедурата, в която ще е описано какво точно ще се изисква, за да може да се регистрират тези обекти. Крайният срок за това е до края на март, когато трябва да е готова съответната наредба. След това собствениците им ще имат три месеца, в които да се регистрират по Закона за туризма, като обещанието на управляващите е това да става по електронен път.

 15. Николинка Чечева каза:

  Имам регистрирана къща за гости през м.юли 2019 г в букинг,а през м.август в общината.През м. Септември ми е издадено временно удостоверение за категоризация и от м.10.2019 внасям туристически данък.Пенсионер съм,нямам фирма, а физическо лице.Въпроса ми е ,какво е необходимо да направя за отчитане на приходите,разходи,осигуровки за 2019 г и евентуално за 2020 г.какво е необходимо да направя.

  • Администратор каза:

   Не е задължително да работите чрез фирма, може и като физическо лице и да плащате патентен данък. Въпросът кой от двата варианта (чрез фирма или без) е по-изгоден за вас е чисто индивидуален и зависи от естеството на разходите за вашата дейност. Така например, ако имате много разходи, доказани чрез фактури, ще може да си намалите данъка, ако имате фирма. Но в този случай възникват и други разходи. Ако работите като физическо лице не може да си приспадате фактури, но може да намалите данъчната си основа с 10%, което е за нормативно признати разходи без да е нужно да представяте разходни документи за целта.
   Който и вариант да изберете, имате задължение да подавате различни видове данъчни декларации, осигуровки, местни данъци, така че е най-добре да се обърните към услугите на данъчен консултант или счетоводител, който да ви ориентира в документите, които следва да подавате и дължимите данъци.

 16. Доротея Недялкова каза:

  Здравейте,
  физическо лице отдава стаи за гости от собствената си къща. Има регистрация в ЕСТИ, обекта е категоризиран с 1 звезда и заплаща туристически данък.
  Въпросите ми са:
  1. Трябва ли ФЛ да се регистрира в Регистър БУЛСТАТ, за да продължи да отдава стаи под наем?
  2. Трябва ли ФЛ да подаде Патентна декларация?

  • Администратор каза:

   Освен юридическите лица с нестопанска цел и чуждестранните, на вписване в Регистър БУЛСТАТ подлежат и физическите лица, осъществяващи свободна дейност (повече инфо ТУК). Според нас е нужно, иначе няма как да може да издавате фактури.
   По отношение на втория въпрос: има два начина за деклариране на доходите от краткосрочно настаняване като физическо лице. Единият е като доходи от наем, при който се плаща авансов данък на всеки три месеца чрез декларация към НАП. Щом имате категоризация и плащате туристически данък обаче вие попадате във втория вариант, който е плащане на местен патентен данък (тъй като се води, че извършвате дейност за краткосрочно настаняване, а не наем с договор). Данъчната декларация за патентния данък следва да бъде подадена в срок до 31 януари всяка година.

  • Панайотова каза:

   Според моя приятелка, която е счетоводителка, след като имаме регистрация по БУЛСТАТ като физическо лице трябва и да подаваме месечно фактури по ДДС за приходите, които сме получили, което вече прави нещата сложни и е реалната спънка с промените в закона. Сумите за данъци са сходни като ставка от наем, но административното утежнение е доста голямо, в сравнение с подаване на една декларация за доход от наем. Имаме подаване на справка в системата за туристическа информация и подаване на ДДС фактури – това всеки месец. Отделно патентен данък и туристически данък съпроводени със съответните бумаги.

  • Администратор каза:

   Г-жо Панайотова, напълно сте права – административната тежест е много голяма и затруднява неимоверно действащия на светло дребен бизнес. Ще продължим да поставяме въпроса с облекчаване на процедурите при срещите си с представители на ресорните ведомства и писмата си към отговорните лица.

 17. Рангел Николов каза:

  Здравейте,отдавам сезонно чрез Букинг няколко студиа като физ. лице .До 2019 заплащах 10% данък върху доход от наем.Въпросите ми са:
  Сега ще мога ли да работя по облекчения режим ,чрез онлайн регистрация при положение че моята адресна рег. е в друго населено място ,но в сезона живея в едно от студиата в сградарта с останалите помещения които рентиерствам?
  Доколкото разбирам ще трябва да платя патентен данък и туристически данък,но не съм наясно ще трябва ли отново да плащам и 10% данък върху доход от наем?

  • Администратор каза:

   Патентен данък (ако работите като физическо лице) и туристически такси (към местната община) следва да заплащате, ако отдавате вашите обекти за краткосрочно настаняване, т.е. нощувки на туристи. С новите промени в Закона за туризма вече ще се изисква обектите да са или категоризирани, или регистрирани към съответната община. Данъкът върху доход от наем е друг случай – отдавате дългосрочно под наем и не работите с туристи, ами имате наематели. Вие трябва да решите по кой от двата начина ще работите, т.е. какви данъци и такси ще плащате.
   По отношение на адресната регистрация – местните туристически такси се плащат в общината, където се намират обектите, а не къде живеете вие. Плащането може да направите веднъж годишно за целия период, ако решите, до 31-ви януари на следващата година. Иначе от вашата адресна регистрация зависи кой офис на НАП ви обслужва, самото плащане на патентния данък или данъка от наем може да се извърши и онлайн.

 18. Катя Раленекова каза:

  Здравейте, имам фирма която закупи два апартамента в курортно селище и ще ги отдавам под наем. Имам няколко въпроса: 1.Ние ще подадем в Общината заявление за категоризация и предполагам, че ще ни издадат временно, трябва ли да подаваме отчетност за настанени гости през този период, ако апартаментите не се отдават.
  2. Какъв документ трябва да попълват туристите при настаняване, за да им се съберат всички данни, които са необходими за попълване справката пред общината и да отговорим на изискванията за защита на лични данни.
  3. Освен регистрацията в общината и подаването всеки месец информация за настанените лица трябва ли регистрации в други институции и други такси, за да работят апартаментите. Ние ЩЕ издаваме фактури с ДДС, всичко ще е по банка през букинг. Притеснението ми е да не пропускам нещо и да ме глобят.
  Благодаря предватително!

  • Администратор каза:

   1) Преди се подаваше ежемесечно регистрационна форма за настанените гости към съответната община, но това изискване вече отпадна. Сега всички гости трябва да ги регистрирате в деня на пристигане в ЕСТИ. В стопанския отдел на общината вече имат достъп до системата, така че когато отидете да плащате данък те могат да изкарат справка по месеци за настанените гости. Ако нямате гости, не подавате нищо към ЕСТИ. Това е облекчение спрямо преди. Ако случайно сте сред фирмите, избрани от НСИ да участват в ежемесечното им проучване на сектора, ще трябва да подавате и към тях бройката на гостите за изминалия месец, от кои държави са, броя на реализираните нощувки и приходите от тях.
   2) Ние вече не предоставяме на туристите карти за настаняване, които те да попълват със своите данни, с цел защита на личните данни. Можете да съберете личните карти, да ги регистрирате в ЕСТИ и след това да ги върнете на туристите.
   3) Както вече споменахме регистрацията на туристите вече се извършва изключително през ЕСТИ, евентуално и към НСИ, ако сте включени в тяхната извадка (в този случай ще получите имейл или обаждане). Остават естествено данъчно-счетоводните аспекти, които включват срокове за отделните месечни декларации за самоосигуряващо се лице, евентуално деклариране на доходи от наем, годишна данъчна декларация и т.н. За тези въпроси е добре да ползвате услугите на експерт-счетоводител, който да има грижавата за тяхното изпълнение.

 19. Надежда Гроздева каза:

  Здравейте, интересува ме дали чл. 113, ал. 2 от Закона за туризма, след последната промяна – изм. – ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., следва да се тълкува, че е възможно лице да отдава под наем къща за гости на туристи като физическо лице, без да е необходимо да обитава същата?

  Актуален текст:
  (Доп. – ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Хотелиерство в стаи за гости, апартаменти за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, включително когато те са част от обитаваното от него жилище в жилищна сграда…

  Текст преди промяната:
  (Доп. – ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Хотелиерство в стаи за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, когато те са част от обитаваното от него жилище в жилищна сграда.

  • Администратор каза:

   С уговорката, че не сме потърсили мнението на юрист – експерт по темата, за нас изменението наистина означава, че вече се разрешава на физически лица да отдават къща за гости без да е необходимо да обитават същата. Консултирайте се и с експертите от стопанския отдел на вашата община, за да чуете и тяхното тълкувание. Ако желаете да си сътрудничите с нас, ние можем да отправим въпроса нагоре директно към Министерство на туризма.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.