Мярка 6.2 от ПРСР ще е за малки проекти до 25 хил. евро в неземеделски дейности в селата

Мярка 6.2 от ПРСР ще е за малки проекти в неземеделски дейности и финансиране до 25 000 евро. Подкрепата за стартиране на нови неземеделски дейности е насочена към развитието на предприемачеството и насърчаване на разнообразяването на икономиката в селските райони чрез увеличаване на броя на микропредприятията в неземеделския сектор, разкриване на нови и запазване на съществуващи работни места, разширяване и подобряване на услугите за населението, интегриране на туристическия сектор в селските райони, насърчаване на съхранението и развитието на традиционни дейности за селските райони.

Предоставя се подпомагане за стартиране на нови неземеделски дейности в селските райони. Дейностите трябва да са нови за предприятието или лицето, което получава подпомагането.

Неземеделските дейности могат да включват:

 • Дейности за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Бенефициенти по мярка 6.2 :

 • Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
 • Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • Подпомаганата дейност да се извършва в селски район;
 • Дейностите, за които се кандидатства не са извършвани от предприятието до момента на подаване на заявлението за подпомагане;
 • Кандидатът трябва да представи разработен бизнес план за новата дейност, който да показва икономическа жизнеспособност;
 • Дейността не оказва отрицателно влияние върху околната среда;
 • Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат по подмярката, ако те не произвеждат най-малко 10% топлинна енергия от общо произведената енергия;
 • Стопанството на кандидати – земеделски стопани, които не са микропредприятия  трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;
 • Изпълнението на бизнес плана трябва да започне в срок до 9 месеца от решението за отпускане на помощта;
 • При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%.

Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи.
Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти и туристически услуги в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие и в планинските курорти с развит масов туризъм.

Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.

Проекти, с включени инвестиции за производство енергия от ВЕИ се подпомагат, ако не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване на потребностите на предприятието.

Проекти за производство на биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от Закона за енергията от възобновяеми източници (например: не са отглеждани върху терени с голямо значение за биоразнообразието, с високи въглеродни запаси, не са добити от суров материал, отглеждан на земя, която е била торфище, водят като резултат при потреблението на произведените от тях биогорива и течни горива от биомаса до намаляване на емисиите на парникови газове, са отглеждани в съответствие с чл. 38 Закона за енергията от възобновяеми източници).

При одобрението на заявленията ще се следват следните принципи за определяне на критериите за подбор:

 • Дейности за развитие на занаяти, социални и здравни услуги;
 • Подпомагането ще се фокусира върху най-бедните райони (Северозападен и Северен централен район);
 • Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм;
 • Кандидати, регистрирани като тютюнопроизводители;
 • Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (например: компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии).
 • Създаване на заетост.

Ще се финансират дейности, които при оценката получават минимален брой точки.

Финансови параметри и срокове по мярка 6.2 от ПРСР:
Безвъзмездната финансова помощ се предоставя под формата на фиксирано плащане, което не надвишава 25 000 евро.
Подпомагането се извършва чрез две плащания, представляващи първо плащане в размер на 15 000 евро – до 3 месеца от сключване на договор и второ плащане при коректно изпълнение на бизнес плана, но не по-късно от петата година.
Второто плащане, в размер на 10 000 евро, се извършва, ако кандидатът коректно е изпълнил бизнес плана и е създадено най-малко едно работно място (включително самонаемане).

Бизнес план по мярка 6.2:
Бизнес планът трябва да съдържа най-малко следните елементи:

 • Резюме на плана;
 • Първоначално икономическо състояние на кандидата;
 • Анализ на пазара, въздействие върху конкурентите;
 • Етапи и цели за развитие на новите дейности на кандидата;
 • Прогноза на нетните парични потоци;
 • Подробно описание на дейностите и инвестициите, необходими за развитие на дейностите на кандидата.

Източник: Abv-selo.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.