Програма за финансиране на строителство и обновяване на къщи за гости – Подмярка 6.4.

В статията ще предоставим някои разяснения и ще обобщим информацията относно финансирането на проекти по програма „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – Подмярка 6.4. (2014-2020 г.).

През новия програмен период (2014 – 2020 г.) една от основните програми за селските райони е „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ , подмярка 6.4. Тя отговаря на миналите 312/311 и се отнася към инвестиции в установяването и развитието на НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ дейности.

Необходимо условие за кандидатстване по подмярка 6.4. (както и за 6.2.) от ПРСР е проектното предложение да се изпълнява на територията на община, попадаща в обхвата на селските райони. Налице е още едно ограничение – населеното място не трябва да е с развит масов туризъм или курортен комплекс в селски райони. За да бъде допустим, проектът трябва да отговаря едновременно и на двете условия.

Списък на селските райони, които се финансират по подмярки 6.2 и 6.4.

Списък на населените места, които са недопустими за финансиране по подмярки 6.2 и 6.4.

Размерът на максималната стойност на проекта е 300 000 евро. Минималната стойност на допустимите разходи, с която може да се кандидатства, е 10 000 евро. Максималната субсидия, която ще получите безвъзмездно е до 75%, но не повече от 200 000 евро, като Вашето самоучастие е 25%. Това означава, че ако искате да получите максималния размер от 200 000 евро и Вашето съфинансиране да бъде минимално, то проектът Ви трябва да е на стойност 266 667 евро, като частта от 66 667 евро трябва да бъде финансирана от Вас.

Програмата „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ се финансира по следния принцип: 75% субсидия и 25% самоучастие.

Предварително допустимите разходи, които Ви се възстановяват, са само за услуги, т.е. разходи за проектиране на сградата, консултантски и др. услуги. Тези разходи са до 12% от стойността на субсидията и те трябва да бъдат предварително осигурени.

През целия процес до построяването на сградата имате право на четири плащания: авансово, две междинни и окончателно (преди окончателното плащане Вие трябва да сте построили сградата).
След одобряването на проекта и подписване на договор с Държавен фонд земеделие може да заявите авансово плащане.

Авансовото плащане е в размер до 50% от стойността на одобрената субсидия. То се осъществява срещу банкова гаранция – подобно на обикновеното кредитиране, но вместо лихви се заплаща такса за определен период (таксата се определя от банката). Банката може да поиска да ипотекирате имущество, да депозирате средства и т.н.

Друг вариант е да намерите две фирми, които да Ви бъдат гарант пред фонда (фирмите трябва да отговарят на определени от фонда условия).

Междинни плащания – привеждат се след привършване на средствата от авансовото плащане. Имате право на две междинни плащания. При заявяване на междинно плащане се извършва проверка на всичко свършено до момента, дали е изпълнено по проекта, след което се извършва плащането.

Окончателното плащане – извършва се след приключване на проекта, одит и преглед на цялата документация от страна на управляващия орган. При установяване на разлики между проект и изпълнение, не се признава за разход и не се изплаща това, което не отговаря на проекта.

Кандидатите по тези мерки могат да бъдат земеделски производители и микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Изискванията към кандидатите са:

 • да имат седалище или постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район;
 • инвестицията да се осъществява в селски район и да няма отрицателно влияние върху околната среда;
 • кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години и 10 години при строително-монтажни работи;
 • стопанството на кандидати, които са земеделски производители, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;
 • инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат по мярката, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия.

Допустимите дейности са:

 • Изграждане и обновяване на туристически обекти – отпуска се финансиране както за изграждане на нова къща за гости или малък семеен хотел с до 20 стаи, така и реконструкция на съществуваща сграда в къща за гости или хотел;
 • Развитие на туристически услуги – те могат да включват възможности за спорт, отдих, практикуване на хобита и други дейности, привлекателни за туристите, например конна езда, колоездене, фототуризъм, различни видове спорт на открито;
 • Местно занаятчийство – включва предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности;
 • Производство на неземеделски стоки и материали;
 • Предоставяне на услуги за ВСИЧКИ икономически сектори (грижи за деца, възрастни хора, счетоводство, ветеринарни услуги, фризьорство, търговия, автомивка, спортен клуб и т.н.). Изключени от помощта са единствено инвестиции в областта на хазарта, финансови услуги, както и определени за недопустими в Регламент 1407/2013;
 • Развитие на технологии в областта на „зелената енергия“, включително на енергия от ВЕИ за СОБСТВЕНО потребление.

Допустими разходи:

 • изграждане или подобрения на недвижимо имущество;
 • закупуване, включително чрез лизинг, на нови машини и оборудване;
 • общи разходи, свързани с разходите по преходните точки, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти; хонорари, свързани с консултации относно екологична и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
 • нематериални инвестиции – придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Приоритетно ще бъдат оценени следните видове проекти:

 • проекти, подадени от кандидати, които притежават опит или образование в сектора, за който кандидатстват;
 • кандидати, осъществяващи дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване;
 • проекти, включващи иновации;
 • проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм;
 • проекти, създаващи работни места;
 • проекти за производствени дейности;
 • проекти на кандидати, одобрение за подпомагане по мярка 6.2;
 • инвестиране в селски райони на територията на Северозападен и Северен централен район.

Етапи при кандидатстване по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“:

 • Първа стъпка – кандидатства се само като юридическо лице, т.е. трябва да имате фирма или ако нямате – да регистрирате такава в населеното място, където се намира Вашият имот. Предимство се дава на фирми с история. Така че ако вече имате съществуваща фирма, по-добре е да се кандидатства с нея;
 • Следващата стъпка е избор и покупка на земя. Алтернативен вариант е да придобиете земята с учредяване на вещно право, т.е. да наемете земята за период не по-малък от 10 години с право на строеж (разходите, свързани със закупуване на имот, не се признават и финансират по програмата);
 • Изготвяне на подробен устройствен план (ако се изисква);
 • При земеделски земи задължително трябва да се смени статутът на земята и да се изработи подробен устройствен план;
 • Инвестиционен проект – изготвяне на работен проект, в който са включени количествени сметки. Това е най-общо казано описание на материалите със съответните параметри (брой, квадратни метри или обем). Проектът се прави от лицензирани архитекти и инженери (проектните части, които включва един инвестиционен проект, може да видите тук);
 • Получаване на разрешение за строеж от съответната община;
 • Изготвяне на необходимата документация, бизнес план и заявление за кандидатстване по програма за развитие на селските райони;
 • Кандидатстване по съответната мярка;
 • Сключване на договор за финансиране на проекта;
 • Намиране на първоначален източник на финансиране (ако не можете да си подсигурите авансовото плащане, например чрез кредит, банкова гаранция или две фирми, които да гарантират за Вас, трябва да имате средства за да започнете строителството до етап първо междинно плащане);
 • Стартиране с изпълнение дейностите по проекта/бизнес плана – това включва доставка на материали, строително – монтажни дейности, управление и пр.
 • Приключването на дейностите по проекта е съпътствано от одит и преглед на цялата документация от страна на управляващия орган;
 • Приключването на проекта завършва с изплащане на окончателното плащане.

За консултации и въпроси относно тези програми можете да ни пишете на имейл: info@akgb.bg.

 

8 коментара to Програма за финансиране на строителство и обновяване на къщи за гости – Подмярка 6.4.

 1. Vera Spasova каза:

  Иформацията е поднесена разбираемо,важно условие,за да сьбуди интерес и да даде отговори или да оформи идеята.Интересувам се от европейски програми,кьщи за гости,ПРСР,селски туризьм.Искам да знам,какво предлага програмата .Благодаря!

 2. Zdravka Becheva каза:

  Shiroka laka vliza li v spisaka za finansirane po podmiarka 6,2 I 6,4?

  • Администратор каза:

   В началото на статията има два линка, на които може да проверите дали Вашето населено място е включено в списъка.

 3. Мариана каза:

  С. СТОБ ВЛИЗА ЛИ В СПИСЪКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ЗА семеен хотел или КЪЩА ЗА ГОСТИ.

  • Администратор каза:

   Може да проверите на линка в началото на статията дали Вашето населено място е включено в програмата.

 4. Георги каза:

  Интересува ме мога ли да кандидатствам по този проект ако нямам седалище или постоянен адрес в селски район?

 5. Фирмата ми е с дванадесетгодишна история. ДЗЗД е. Има Булстат и управители с участие 50/50. Отговарям на условията за дълга история. Сватбен агент съм и искам да си направя комплекс с градина и хотелска част за семейни тържества, фирмени прояви и ивенти, сватбен и културен туризъм. Селото се намира на 3 км от Мадарския конник, но не попада в забранителния списък. Възнамерявам да направя комплекса в селска община, като ше регистрирам клон там. Имам необходимите средства за съучастие. Интересува ме дали формата на фирмата ми отговаря на изискванията и до кога са сроковете за входиране на проектите.

 6. Иван Горанов каза:

  Здравейте.До кога е срока за внасяне на проекти за селски турисъм през 2019г?Благодаря!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.