Покани за Общо събрание

29.03.2018 г.

Линк към оригиналния документ

Управителният съвет на Сдружение „Асоциация на къщите за гости в България”  на основание чл. 26 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се състои на 16.04.2018 г. от 17 ч. на адреса на сдружението:  гр. Калофер ул.”Васил Левски” № 18, при следния дневен ред:

  1. Изменение на чл.33 от устава на сдружението: Проект за решение: ОС изменя чл.33 от устава на Сдружение „Асоциация на къщите за гости в България”, както следва: Управителният съвет се състои от петима членове и се избира от общото събрание за срок от пет години.“
  2. Избор на допълнителни членове на управителния съвет заедно с досегашните: Проект за решение: ОС избира за членове на Управителния съвет на сдружението: Лиляна Георгиева Куцарова и Антоанета Иванова Киякова, които да управляват сдружението заедно с досегашния управителен съвет, с мандат-мандата на досегашния управителен съвет.
  3. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава на сдружението, събранието ще се проведе същия ден от 18 ч. на същото  място и при същия дневен ред.

ВЕРОНИКА КЪНЕВА

Председател на Управителния съвет на  Сдружение „Асоциация на къщите за гости в България”

 

към РАЗДЕЛ: ЦЕЛИ И ПОЛЗИ


 

към РАЗДЕЛ: ПРОЕКТИ


 

към РАЗДЕЛ: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И ЕКИП


 

към РАЗДЕЛ: ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ


 

 

 

АКГБ - monochrome

^